Stanovy

Sdružení praktických lékařů České republiky

Část první
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek I.
Název, působnost, sídlo

 1. Sdružení praktických lékařů České republiky (dále jen Sdružení) je nezávislá, dobrovolná, profesní odborná a stavovská organizace.
 2. Sdružení je právnickou osobou.
 3. Sdružení je nezastupitelným profesním reprezentantem praktických lékařů.
 4. Sdružení působí na území České republiky.
 5. Sídlem Sdružení je Praha, U Hranic 3221/16, 100 00, Praha 10.

Článek II.
Poslání a úkoly

 1. Posláním Sdružení je sdružovat praktické lékaře za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů.
 2. Sdružení usiluje zejména o:
  1. vytváření podmínek pro výkon svobodného povolání praktického lékaře
  2. zvyšování odborné a etické úrovně praktických lékařů
  3. prosazování účasti zástupců praktických lékařů na všech stupních řízení zdravotnictví, při jednáních týkajících se koncepce a zajištění primární péče v ČR
 1. Sdružení zastupuje své členy při jednáních, která souvisejí s profesní činností praktických lékařů.
 2. Sdružení se spolupodílí na přípravě a realizaci koncepce kontinuálního vzdělávání členů a postgraduálního vzdělávání, včetně s tím souvisejícího výběru akreditovaných pracovišť a jejich financování.
 3. Sdružení organizuje a pořádá kurzy, školicí akce, semináře a další akce v rámci celoživotního vzdělávání, přičemž pravidla stanovuje Vzdělávací řád Sdružení.
 4. Sdružení se spolupodílí na přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů pro primární péči
 5. Sdružení zastupuje své členy ve vztahu k orgánům veřejné správy a institucím na území České republiky i v cizině
 6. Sdružení spolupracuje zejména s orgány Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, ministerstvem zdravotnictví ČR, ministerstvem financí ČR, civilně správním úsekem ministerstva vnitra ČR a ministerstvem pro regionální rozvoj ČR
 7. Sdružení při plnění úkolů též úzce spolupracuje zejména s odbornou společností všeobecného lékařství a dalšími orgány České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dále s Českou lékařskou komorou, lékařskými fakultami a ostatními zdravotnickými organizacemi na území ČR i zahraničními partnerskými lékařskými organizacemi
 8. Sdružení vydává odborný časopis Bulletin praktických lékařů a informační časopis Appel
 9. Sdružení může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Část druhá
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ČLENSTVÍ
Článek III.
Vznik členství

 1. Členství ve Sdružení vzniká na základě podání přihlášky, splňující všechny náležitosti a zaplacením členského příspěvku, nestanoví-li se dále jinak
 2. Přijatý člen je zapsán do seznamu členů Sdružení a je mu vydán doklad o členství ve Sdružení
 3. Sdružení rozlišuje členství řádné, mimořádné a čestné.
 4. Řádným členem Sdružení se může stát praktický lékař, který na území České republiky vykonává praxi nebo se k výkonu této praxe v oboru všeobecné lékařství připravuje, splnil-li podmínky uvedené v odst.1 tohoto článku.
 5. Mimořádným členem Sdružení se může stát lékař nebo student lékařské fakulty, pokud se zajímá o problematiku všeobecného lékařství, souhlasí s cíli Sdružení a splní-li podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto paragrafu. Mimořádné členství zakládá práva a povinnosti řádného člena s výjimkou čl. V. odstavec a), čl. VI. odstavec a).
 6. Čestným členem Sdružení se může stát fyzická osoba, která se mimořádně zasloužila o obor všeobecného lékařství. Čestné členství nezakládá práva a povinnosti člena Sdružení. Souběh čestného členství s členstvím řádným či mimořádným je přípustný.
 7. O jmenování čestným členem rozhoduje Konference Sdružení na návrh předsednictva Sdružení.
 8. Předsednictvo Sdružení rozhoduje na základě žádosti člena o případné změně formy řádného a mimořádného členství. Předsednictvo sdružení rovněž rozhoduje o splnění podmínek pro vznik řádného či mimořádného členství, přičemž je oprávněno v případě pochybností vyzvat zájemce o členství k doložení splnění podmínek pro vznik členství.

Článek IV.
Zánik členství

 1.  Členství ve Sdružení zaniká:
  1. úmrtím člena
  2. ukončením činnosti Sdružení
  3. ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům člena Sdružení
  4. vystoupením na základě písemného prohlášení člena
  5. vyloučením v případě pravomocného rozhodnutí soudu o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem činnosti praktického lékaře
  6. na základě rozhodnutí předsednictva Sdružení pro opakované nebo hrubé porušení stanov Sdružení
  7. v případě řádného člena též ztrátou osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu povolání v příslušném oboru
  8. neuhrazením členského příspěvku do konce příslušného kalendářního roku, za který měl být příspěvek uhrazen
 2. V pravomoci předsednictva Sdružení je pozastavit členství ve Sdružení členovi, který je stíhán pro podezření ze spáchání trestného činu
 3. Vyloučení člena ze Sdružení a zrušení jeho členství ve Sdružení je provedeno písemným oznámením dotčené osobě o zrušení členství ve Sdružení, podepsaným statutárním zástupcem Sdružení a zaslaným na adresu dotčené osoby

Článek V.
Členská práva

 1.  Řádný člen Sdružení má tato práva:
  1. volit a být volen do orgánů Sdružení
  2. využívat pomoci Sdružení v oblasti dalšího vzdělávání praktických lékařů
  3. využívat možností konzultací zprostředkovaných Sdružením spojených s výkonem povolání praktického lékaře
  4. zúčastňovat se akcí pořádaných Sdružením
  5. být informován o činnosti a hospodaření Sdružení
  6. vyslovovat svobodně své názory a obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány Sdružení
  7. využívat všech výsledků dohodovacího řízení sjednaných zástupci Sdružení ve smyslu článku II odstavec 3 Stanov a jiných dohod mezi zástupci Sdružení a jinými subjekty
  8. požádat Sdružení o zprostředkování právní pomoci ve sporech vyplývajících z výkonu povolání praktického lékaře
  9. na přístup do uzavřené členské sekce internetových stránek provozovaných Sdružením

Článek VI.
Členské povinnosti.

 1. Řádný člen Sdružení má tyto povinnosti:
  1. dodržovat Stanovy, vnitřní řády, obecně závazné předpisy a výsledky dohod mezi zástupci Sdružení a jinými subjekty (včetně Rámcové smlouvy se zástupci zdravotních pojišťoven)
  2. řádně a v termínu platit členské příspěvky
  3. hlásit všechny změny dotýkající se územní činnosti, praxe a všechny změny v kontaktních údajích člena do centra
  4. vykonávat řádně svěřené funkce a úkoly ve Sdružení
  5. respektovat rozhodnutí orgánů Sdružení
  6. dodržovat principy kolegiality

Část třetí
ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Článek VII.
Obecné principy

 1. Základním organizačním článkem Sdružení jsou místní pobočky, které jsou zřizovány zpravidla na úrovni okresu (dále jen okresní pobočky) a nemají právní subjektivitu.
 2. Republikové orgány Sdružení řídí, koordinují a kontrolují činnost Sdružení. Do kompetence republikových orgánů náleží vše, co nebylo výslovně svěřeno do kompetence orgánů okresních.
 3. Funkce ve Sdružení jsou čestné. Za organizační, koncepční a odbornou konzultační činnost a účast na jednáních z pověření Sdružení je vyplácena náhrada za ušlý čas a věcné náklady podle Hospodářského a Finančního řádu Sdružení.
 4. Ze všech jednání orgánů Sdružení se pořizuje zápis.
 5. Každý volený orgán se zodpovídá ze své činnosti orgánu, kterým byl zvolen a tento je oprávněn jej odvolat.
 6. Funkční období orgánů a funkcí Sdružení je tříleté.

Článek VIII.
Okresní orgány Sdružení

 1. Ustavují se na úrovni okresů (okresní sdružení), výjimečně na území menším či větším než odpovídá okresu.
 2. Nemají právní subjektivitu.
 3. Zaštiťují zájmy praktických lékařů v dané oblasti.
 4. Nejvyšším okresním orgánem Sdružení je schůze řádných členů působících v daném okrese, která volí svého předsedu, případně další členy výboru dle rozhodnutí schůze.
 5. Schůze členů volí delegáty na Konferenci Sdružení v počtu jeden na každých 30 řádných členů, za každý okres mohou být zvoleni minimálně 2 delegáti a to i v případě, že v příslušném okrese nedosahuje počet řádných členů Sdružení čísla 30.
 6. Zvolený předseda je po dobu výkonu funkce vybaven písemným pověřením k jednáním souvisejícím s problematikou praktických lékařů se zástupci státní správy, zdravotních pojišťoven a dalších organizací na okresní (místní) úrovni.
 7. Schůze členů se koná dle potřeby. Svolává ji zvolený předseda. Předseda je povinen schůzi svolat, požádá-li o to alespoň 30% členů v daném okrese. Schůze se řídí se stejnými zásadami jako konference republikového orgánu.
 8. Předsedové okresních sdružení na území kraje volí regionálního zástupce, který se stává členem Regionální rady.

Článek IX.
Republikové orgány

 1. Sdružení má tyto republikové orgány:
  1. Konference
  2. Výbor
  3. Předsednictvo
  4. Regionální rada
  5. Revizní komise

Článek X.
Konference Sdružení

 1. Je nejvyšším orgánem Sdružení.
  1. je organizována delegátním způsobem, právo účasti mají všichni členové Sdružení, právo hlasovat a volit do orgánů Sdružení volených konferencí (výbor a revizní komise) mají pouze delegáti (viz.čl.VIII,odst.5),
  2. koná se zpravidla jedenkrát ročně
  3. svolává ji Předsednictvo Sdružení
  4. termín a místo konání jsou oznámeny všem členům Sdružení minimálně 30dní předem,
 2. Mimořádná konference
  1. Požádá-li nejméně 30 % okresních předsedů Sdružení nebo revizní komise o svolání konference, je do dvou měsíců svolána mimořádná konference.
  2. Mimořádná konference je svolána také v případě, kdy dojde k odvolání či odstoupení výboru, nebo revizní komise. Na mimořádné konferenci, kterou svolává předsednictvo do dvou měsíců, proběhne volba členů do příslušného orgánu. Do konání mimořádné konference vykonávají činnost stávající orgány.
 3. Konference má tyto pravomoci:
  1. schvaluje, mění a ruší stanovy a ostatní vnitřní řády Sdružení
  2. volí a odvolává výbor a revizní komisi
  3. posuzuje činnost republikových, regionálních a okresních orgánů Sdružení
  4. stanoví výši členských příspěvků a jejich rozdělení
  5. schvaluje rozpočet Sdružení
  6. schvaluje výši náhrady za organizační a koncepční činnost ve prospěch Sdružení
  7. bere na vědomí zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření Sdružení a zprávu revizní komise
  8. potvrzuje, mění či ruší rozhodnutí všech orgánů Sdružení, jejichž výkon byl pozastaven revizní komisí
  9. plní další činnosti, které nenáleží do působnosti jiných orgánů Sdružení
 4. Konference se řídí:
  1. Jednacím řádem Sdružení
  2. Volebním řádem Sdružení
 5. Konference rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných delegátů

Článek XI.
Výbor Sdružení

 1. Je tvořen 13 -17 členy volenými konferencí.
 2. Volí se svého středu předsedu Sdružení a ostatní členy předsednictva Sdružení.
 3. Vytváří ze svých členů pracovní komise, které volí své předsedy.
 4. Na návrh předsedy komise schvaluje kooptování nového člena do dané komise.
 5. Je svoláván nejméně 4x ročně.
 6. Na jeho jednání jsou zváni: předseda regionální rady, šéfredaktor časopisu (pokud není členem výboru).
 7. Úkoly výboru jsou zejména:
  1. odborná činnost zaměřená na jednotlivé okruhy problematiky v rámci cílů a poslání Sdružení (např. vzdělávání, ekonomika praxí, legislativa apod.)
  2. zajišťování informací o aktuální problematice a činnosti Sdružení
  3. ve spolupráci s předsednictvem realizace usnesení a úkolů uložených konferencí a republikovou radou
  4. vypracovávání návrhů postupu při řešení jednotlivých problémů pro předsednictva Sdružení
 8. Navrhuje předsednictvu zástupce Sdružení
  1. do zkušebních a specializačních komisí
  2. na jednání o tvorbě sazebníku lékařských výkonů, tvorbě cen léků, léčivých přípravků a sazebníků ostatních služeb
  3. na jednání České lékařské komory včetně oborové komise
  4. na dohodovací řízení se zástupci zdravotních pojišťoven o Rámcové smlouvě
  5. další jednání se zástupci ústředních orgánů státní správy, zdravotních pojišťoven a ostatních institucí.

Článek XII.
Předsednictvo Sdružení

 1. Je výkonným orgánem Sdružení, je voleno výborem Sdružení.
 2. Je složeno z předsedy Sdružení a nejméně čtyř dalších členů (místopředsedů), z nichž jeden je pověřen vedením hospodaření a pokladny Sdružení.
 3. Na jednání předsednictva je vždy zván předseda revizní komise Sdružení. Dle potřeby jsou zváni předsedové dalších odborných komisí zřízených výborem a předseda regionální rady.
 4. Každý z členů předsednictva je vzájemně zastupitelný. Při nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 5. Předsednictvo je svoláváno předsedou dle potřeby, nejméně však 10x ročně.
 6. Úkoly předsednictva jsou:
  1. rozhodnutí o přijetí do Sdružení, pozastavení či zániku členství
  2. příprava a svolání konference
  3. realizace usnesení a řešení běžné agendy Sdružení
  4. koordinace činnosti komisí Sdružení
  5. vedení seznamu členů, včetně provádění zápisů a výmazu údajů. Seznam členů je veden elektronickou formou. Změny se provádějí bez odkladu poté, co se o nich předsednictvo dozví. Seznam členů není veřejně přístupný. Zpřístupněn je pouze orgánům sdružení.
  6. hospodaření s majetkem dle Hospodářského a finančního řádu
  7. koordinace činnosti sekretariátu Sdružení
  8. předsednictvo je oprávněno svolat v odůvodněných případech schůzi kteréhokoli orgánu sdružení

Článek XIII.
Předseda Sdružení

 1. Je volen výborem Sdružení.
 2. Je statutárním zástupcem Sdružení. V případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje jím pověřený místopředseda.
 3. Svolává předsednictvo a výbor Sdružení.
 4. Je oprávněn v době mezi jednáními předsednictva činit neodkladná rozhodnutí, která jsou v kompetenci předsednictva Sdružení.
 5. Předkládá konferenci zprávu o činnosti za uplynulé období.
 6. Vykonává personální působnost vůči zaměstnancům Sdružení na základě rozhodnutí předsednictva.

Článek XIV.
Revizní komise Sdružení

 1. Je nejvyšším kontrolním orgánem Sdružení.
 2. Má tři členy, volí svého předsedu, který řídí její činnost.
 3. Má tato oprávnění:
  1. účastnit se jednání všech orgánů Sdružení
  2. vyžadovat o všech členů a orgánů Sdružení doklady související s činností Sdružení
  3. kontrolovat činnost Sdružení
  4. pozastavit výkon rozhodnutí všech orgánů Sdružení s výjimkou konference, jeli takové rozhodnutí v rozporu se stanovami nebo jiným vnitřním řádem Sdružení, popřípadě obecně závazným právním předpisem
 4. Činnost revizní komise upravuje revizní řád.

Článek XV.
Regionální rada

 1. Je poradním orgánem předsednictva.
 2. Je tvořena regionálními zástupci, kteří jsou zvoleni okresními předsedy daného regionu.
 3. Volí ze svého středu předsedu Regionální rady.
 4. Je svolávána předsedou Regionální rady dle potřeby, nejméně však 2 ročně.
 5. Předseda je povinen do 60 dnů svolat jednání Regionální rady, požádá-li o to nejméně 30% okresních předsedů, nebo 30% regionálních zástupců.
 6. Regionální rada zajišťuje výměnu informací a koordinaci činností mezi předsednictvem a okresními orgány.
 7. Členové Regionální rady koordinují činnost okresních předsedů ve svém regionu, včetně účasti zmocněných členů Sdružení pro smírčí řízení.

Část čtvrtá
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

Článek XVI.
Majetek Sdružení

 1. Majetkem Sdružení se stává movitý nebo nemovitý majetek , zakoupený či jinak získaný Sdružením po dobu jeho činnosti.
 2. Příjmy Sdružení tvoří:
  1. členské příspěvky
  2. dotace a dary
  3. jiné příjmy, například výnosy z hospodářské činnosti

Článek XVII.
Hospodaření

 1. Hospodaření ve Sdružení upravují obecně platné právní předpisy.
 2. Základním zdrojem pro zajištění činnosti Sdružení jsou členské příspěvky, případně též subvence a dary.
 3. Dalšími zdroji je výnos z akcí pořádaných Sdružením.
 4. Prostředky Sdružení jsou majetkem účelově určeným k plnění úkolů vytyčených stanovami Sdružení a smí jich být použito pouze v souladu s tímto určením.

Část pátá
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek
XVIII.

 1. Sdružení se řídí těmito vnitřními předpisy, které jsou nedílnou přílohou těchto stanov :
  1. Stanovy (organizační řád)
  2. Jednací řád
  3. Hospodářský a finanční řád
  4. Revizní řád
  5. Volební řád
  6. Vzdělávací řád
 2. V případě sporu o výklad Stanov Sdružení rozhoduje předsednictvo Sdružení. V případě rozporu mezi vnitřním předpisem a Stanovami má přednost ustanovení Stanov.
 3. Sdružení zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny delegátů na Konferenci Sdružení. O majetku pak rozhodne Konference.
 4. Právní vztahy Sdružení v těchto stanovách výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
 5. Stanovy jsou v plném znění uloženy v sídle Sdružení.

Přechodná ustanovení

 1. Funkční období orgánů volených Konferencí Sdružení (výbor, revizní komise) v roce 2020 začíná dnem 27.8.2020 a končí dnem 1.11.2023.
 2. Funkční období nově zvolených okresních předsedů a delegátů za okresy, kde nebylo možné z důvodu mimořádných opatření provést volbu před začátkem funkčního období (1.4.2020) a funkční období bylo zákonem č.191/2020 Sb. prodlouženo do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii (tj. do 26.8.2020) skončí ke dni 1.4.2023.
 3. Tyto stanovy byly schváleny Konferencí Sdružení dne 20.6.2020.

Přílohy