Činnost Sdužení praktických lékařů ČR

Kromě hlavní náplně, tedy profesní problematiky spojené s ekonomikou praxí, zastupováním při jednáních o smlouvách, řešení sporů mezi SPL a zdravotními pojišťovnami, účasti v Dohodovacích řízeních a celé řadě komisí, se jeho zástupci podílí také na koncepční činnosti důležité pro obor všeobecného lékařství a primární péči, spolupodílí se na přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů pro primární péči. SPL ČR se též výrazně zapojilo do zvyšování odborné a etické úrovně praktických lékařů a pořádání  postgraduálních vzdělávacích kurzů pro praktické lékaře po celé ČR v rámci programu kontinuálního vzdělávání. SPL ČR též spolupracuje s ostatními zdravotnickými organizacemi na území  ČR i v zahraničí. Od svého vzniku informuje své členy o své činnosti a zároveň o odborné  a profesní problematice prostřednictvím odborných periodik Bulletin a Appel SPL ČR, webových stránek a okresních předsedů. SPL ČR poskytuje pro své členy odborný, ekonomický a právní konzultační servis, v případě potřeby právní zastoupení  a v neposlední řadě pomoc v tísni (hmotná nouze, povodně apod.)