XXV. Celostátní setkání okresních a krajských předsedů SPL ČR v Milovech- prohlášení

Delegáti projednali zásadní body probíhající reformy primární péče, výsledek dohodovacího řízení, vývoj úhrad pro segment primární péče a situaci v regionech. Na závěr svého jednání přijali toto usnesení.

Považujeme za důležité, že se nám spolu s ostatními členy Rady poskytovatelů na jednání na Úřadu vlády 11.10.2019 podařilo přesvědčit premiéra ČR o tom, že nemají být zpochybněny výsledky dohodovacího řízení o úhradách na rok 2020 a že vládou plánované navýšení osobních příjmů lékařů a sester o 1.500,- Kč měsíčně v roce 2020 se nemůže týkat jen státních nemocnic. Vítáme slib premiéra ČR, že toto navýšení získají všechny segmenty zdravotní péče, a to mimo prostředky v DŘ určené na samotnou léčbu pacientů.

Oceňujeme dosavadní práci ministra zdravotnictví, podporujeme jeho snahu o prosazení systémových změn v českém zdravotnictví a vyzýváme k jejich pokračování. Varujeme před opakovanými politickými zásahy, které mohou způsobit pouze další pokřivení podmínek a nerovnováhu zdravotního systému, ale nevyřeší jeho současné personální potíže. Jejich skutečným řešením je pouze systémová změna v podobě optimalizace sítě zdravotnických zařízení, restrukturalizace lůžkového fondu a racionalizace procesů poskytování zdravotní péče.

Podporujeme kroky probíhající reformy primární péče, která posiluje roli praktických lékařů ve zdravotním systému a jejich kompetence. Upozorňujeme na to, že je nutné zrychlit proces rušení preskripčních omezení pro praktické lékaře, jehož tempo není dostatečné.

Vyzýváme k posílení role zdravotních pojišťoven a požadujeme nově definovat vztah mezi pojištěncem a pojišťovnou. Je potřeba vytvořit mechanismy k posílení odpovědnosti pacienta a racionalizaci jeho pohybu zdravotním systémem.

Vyjadřujeme hlubokou nespokojenost s dosavadním stavem přípravy elektronické neschopenky. Projekt není dobře připraven. Ukazuje se, že 2 měsíce před jeho spuštěním existuje řada vážných nejasností a komplikací, které mohou způsobit to, že e-neschopenka nebude od ledna dobře fungovat a nebude lékaři přijata. Vyzýváme ministryni práce a sociálních věcí k urychlenému jednání, jehož předmětem bude také otázka úhrady práce spojené s agendou vedení pracovní neschopnosti. Trváme na tom, že MPSV musí tuto práci hradit, stejně jako hradí ostatní činnosti delegované na lékaře státem.

Hlavním posláním a také zásadním kritériem smysluplnosti jakékoliv elektronizace  je zjednodušení agendy a snížení administrativní zátěže, což stávající e-neschopenka rozhodně nesplňuje. Je polovičatým řešením a dalším typickým příkladem toho, jak elektronizace nesmí vypadat.  SPL ČR podporuje smysluplnou elektronizaci zdravotnictví, ale odmítáme jakýkoliv nárůst e-byrokracie a trváme na tom, aby další projekty elektronizace zdravotnictví byly aplikovány do praxe až po dostatečném odzkoušení a oponentuře širokou lékařskou veřejností.