Prohlášení okresních a krajských zástupců Sdružení praktických lékařů ČR z celostátního setkání v Milovech ze dne 23.10.2022

Delegáti 32. celostátního setkání se zabývali aktuálním vývojem situace v ordinacích praktických lékařů. S ministrem zdravotnictví, řediteli všech zdravotních pojišťoven a vedením ČSSZ jednali o úhradách jejich práce v roce 2023, nedostatku praktických lékařů a zhoršující se dostupnosti primární péče v některých regionech. Zabývali se také problematikou lékařské pohotovostní služby ( LPS ) a smysluplnou elektronizací zdravotní péče. Jednali o nových kompetencích, zejména o zapojení praktických lékařů do programu časného záchytu a léčby osteoporózy. S řediteli zdravotních pojišťoven diskutovali o navýšení úhrad za péči v roce 2023, roli primární péče ve zdravotním systému i motivačních faktorech podporujících další zvyšování efektivity a kvality péče praktických lékařů. Znovu upozornili na to, že v kontrastu s rozvojem sítě ve velkých městech se v řadě regionů ČR nadále prohlubuje personální krize, která zhoršuje dostupnost péče praktických lékařů v těchto oblastech. S ministrem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami se shodli na dlouhodobém řešení, které spočívá ve smysluplné tvorbě sítě primární péče. Je nutné podpořit vznik nových praxí v nedostupných oblastech navýšením úhrad za péči a soustředit na to prostředky zdravotních pojišťoven, krajů a obcí. Zároveň je třeba zabránit vzniku nových ordinací v oblastech, kde je kapacita sítě dostatečná. Je nezbytně nutné významné navýšení počtu rezidentských míst pro specializační vzdělávání v oboru VPL, což ministr zdravotnictví přislíbil.

Účastníci jednání jednoznačně odmítli snahu krajů nařizovat praktickým lékařům povinné služby na LPS. Přetížené praktické lékaře nelze v současné personální situaci zatěžovat dalšími povinnostmi. Síť LPS je v některých krajích předimenzovaná a řada stanovišť svým vybavením neodpovídá standardům 21. století. Je třeba se vrátit k již v minulosti přijatému konceptu LPS v rámci urgentních příjmů vybraných nemocnic a zapojit také lékaře jiných specializací.

Delegáti jednání trvají na tom, že systém preskripčních omezení, který praktickým lékařům znemožňuje předepisovat řadu běžných léků, je nadále neudržitelný. SPL ČR proto předložilo MZ ČR návrh na změnu vyhlášky č. 376/2011 Sb., který by znamenal zrušení alespoň preskripčních omezení „L“ a žádá ministerstvo o jeho urychlené přijetí.

Delegáti se shodli na tom, že nový výkon 01305 pro poskytování distanční péče, zavedený v roce 2022, se v praxi osvědčil. Vyzvali proto všechny zdravotní pojišťovny, aby jeho existenci a úhradu zachovaly i v dalších letech.

Účastníci jednání kategoricky odmítli snahy o přesun očkování do lékáren a varují před nebezpečnými tendencemi přesouvat kompetence lékařů na nelékařské profese. To by vedlo ke zhoršení kvality a bezpečnosti péče.

Delegáti podporují smysluplnou elektronizaci zdravotnictví. Místo shromažďování a údržby velkého množství pacientských dat, je třeba se zaměřit na elektronickou výměnu relevantních informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v jednotném datovém rozhraní. K tomu je potřeba vytvořit podmínky umožňující vedení elektronické zdravotnické dokumentace, zejména stále chybějící jednotný elektronický certifikát zdravotnického pracovníka a resortní časové razítko.