Tisková zpráva z mimořádné schůze předsednictva SPL ČR ze dne 25.8.2016

Dne 25. 8. 2016 proběhla mimořádná schůze předsednictva Sdružení praktických lékařů ČR, které projednalo vývoj jednání o úhradách segmentu všeobecného praktického lékařství na rok 2017 a současnou politickou situaci ve zdravotnictví, zejména poslanecký komplexní pozměňovací návrh k novele zákona č. 95/2004 Sb.

Předsednictvo SPL ČR konstatuje, že řešení otázky úhrad se od června neposunulo ani o píď. Ministerstvo zdravotnictví s námi nekomunikuje a nemáme žádnou reakci na naše návrhy ani na opakované žádosti o schůzku. Je více než pravděpodobné, že nemá v úmyslu navýšit úhrady VPL, ani dalším ambulantním lékařům, což je v ostrém kontrastu s deklarovaným 10% navýšením platů nemocničních lékařů, které se má ještě opakovat v následujících dvou letech. Ministerstvem i pojišťovnami je opakovaně zpochybňován koncept kapitační platby, který je doporučován WHO i evropskými organizacemi praktických lékařů jako jednoznačně nejlepší systém úhrady pro primární péči a funguje, nebo je zaváděn, prakticky v celém civilizovaném světě. Po zrušení regulačních poplatků narostl u praktických lékařů počet vyšetřených pacientů o desítky procent, v úhradách tato skutečnost není nijak zohledněna, takže tuto práci navíc dotuje lékař ze svého platu.

Poslanecký pozměňovací návrh k novele zákona č. 95/2004 Sb. pod záminkou postgraduálního vzdělávání řeší nedostatek lékařů v krajských nemocnicích tím, že nažene ambulantní lékaře na povinnou robotu. Zcela chybí koncepční přístup ministerstva, které místo aby problém řešilo racionální redukcí počtu nemocnic a přesunem péče do ambulantního sektoru, raději dopustí zotročení celé jedné skupiny lékařů.

Přes veškeré sliby o potřebě rozšiřovat kompetence VPL a zrušení nesmyslných preskripčních omezení jsme se dočkali jen preskripčních omezení dalších. K naší iniciativě na posílení role VPL a vnesení pořádku do systému dispenzarizace a předoperačních vyšetření se kompetentní instituce staví přinejmenším rezervovaně.

Přehlíživý přístup ministerstva a pojišťoven k primární péči hodnotíme jako nejhorší za posledních deset let. Je v příkrém rozporu s doporučeními OECD české vládě, která opakovaně požadují posílení role ambulantního sektoru a zejména primární péče a naopak omezení objemu finančních prostředků na lůžkovou péči. Máme důvodné obavy, že pokud nedojde k zásadní změně, povede to znovu ke ztrátě postavení oboru, který po letech decimace v systému komunistického zdravotnictví dokázal zvednout hlavu, obnovit svoji prestiž a atraktivitu, zlepšit kvalitu a přilákat do svých řad mladé kolegy. To vše je nyní ohroženo ke škodě celého českého zdravotnického systému.

SPL ČR žádá spravedlivé navýšení úhrad pro segment VPL na rok 2017, které by zohlednilo růst ceny lékařské práce z roku 2016, což znamená navýšení základních sazeb kapitace o 6%. Posledních 8 let se základní sazba kapitace nezvýšila u 38% VPL v ČR.

Požadujeme okamžité odmítnutí poslaneckého pozměňovacího návrhu k novele č. 95/2004 Sb.

Odmítáme protěžováni lůžkové péče na úkor ambulantní péče ze strany ministerstva, pojišťoven i krajských reprezentací a trváme na rovnoměrném nárůstu úhrad.

Vyzýváme ministerstvo, aby se v souladu s doporučeními WHO, OECD, WONCA, UEMO a naposledyNordic Medical Associations začalo seriózně zabývat posílením role primární péče v českém systému zdravotnictví.

Žádáme urychlené odstranění nesmyslných preskripčních a administrativních omezení, které nám komplikují péči o naše pacienty.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem SPL ČR vyhlašuje stav ohrožení primární péče v ČR a připravuje protestní akce na podporu svých požadavků, včetně uzavření ordinací VPL v září. Proto svoláváme Regionální radu SPL na 12. 9. 2016, která rozhodne o dalším postupu a definitivní podobě těchto protestů.